advert 1
advert 2
advert 3
PDF Drukuj Email

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

W ŚWINOUJŚCIU

 

Szkoła realizuje wszystkie zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego. Kładąc nacisk na pracę z uczniem zdolnym, rozwija talenty i zainteresowania swoich wychowanków, organizuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych oraz przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad. Nauczyciele stosują nowatorskie metody wspierania dzieci zdolnych, dbając jednocześnie o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami w nauce dzięki organizacji zajęć wyrównawczych i korekcyjnych. Szkoła systematycznie współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, wspiera też działania, polegające na pomocy koleżeńskiej wśród uczniów. Widząc konieczność przeciwdziałania wszelkim przejawom agresji, szkoła kładzie nacisk na kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla odmienności kulturowej, religijnej i poszanowania godności każdego człowieka.

 

MISJA SZKOŁY

„Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauk i umiejętności, lecz także uszlachetnianie serc i dusz.”

Z myśli Stanisława Konarskiego

 

Szkoła wspomaga harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, duchowy, fizyczny uczniów w oparciu o takie wartości jak: miłość, dobro, prawda, mądrość, wolność, piękno i tolerancja.

 

 

WIZJA SZKOŁY

 

Szkoła ma budzić twórczy optymizm, radość życia, wrażliwość na piękno i dobro, wiarę w potencjał rozwojowy każdego ucznia bez wyjątku, jednocześnie powinna być nakierowana na jakość. Wierząc w tę wizję:

 

 · stwarzamy uczniom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju oraz do podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych;

· zapewniamy bezpieczne warunki pobytu dziecka w szkole;

· oferujemy szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych;

· organizujemy pomoc potrzebującym uczniom i ich rodzinom;

· aktywizujemy rodziców do pomocy szkole;

· zatrudniamy nauczycieli - profesjonalistów, którzy stale doskonalą się zawodowo i są siłą napędową w procesie rozwoju szkoły;

· korzystamy z dziedzictwa kulturowego miasta i regionu, promujemy działalność szkoły i jej osiągnięcia w środowisku lokalnym.

MODEL ABSOLWENTA

 

Uczeń w czasie pobytu w szkole i po zakończeniu nauki:

 

 • jest uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, w czasie sprawdzianów i odpowiedzi ustnych, nie korzysta ze „ściąg” i podpowiedzi innych uczniów, sam również nie podpowiada i nie pomaga innym oszukiwać w czasie sprawdzianu, samodzielnie wykonuje prace domowe;
 • jest wiarygodny i odpowiedzialny – zawsze postępuje zgodnie ze społecznie pożądanymi zasadami, można powierzyć mu ważne zadania do wykonania, dotrzymuje zobowiązań i obietnic, wartościuje zachowania złe i dobre, stara się przewidzieć skutki swoich działań oraz ponosić konsekwencje swoich czynów;
 • jest wytrwały, systematycznie wykonuje zadania i obowiązki, realizuje swoje plany i marzenia;
 • ma poczucie własnej wartości – w sposób kulturalny reaguje na poniżające zachowania dorosłych i rówieśników;
 • szanuje innych ludzi - okazuje szacunek osobom dorosłym oraz kolegom i koleżankom;
 • jest ciekawy świata - zna najbliższe środowisko, poznaje złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe;
 • jest kreatywny i przedsiębiorczy - potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy, realizuje swoje pomysły, wyznacza sobie cele i dąży do ich zrealizowania, radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi podejmować szybkie decyzje;
 • reprezentuje kulturę osobistą:

o   przestrzega zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w szkole,

o   okazuje szacunek i życzliwość wobec rówieśników i osób dorosłych,

o   dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów,

o   dba o wygląd;

 • ma świadomość swojej przynależności narodowej – zna specyfikę swojej małej ojczyzny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi;
 • dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne – przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny;
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury;
 • jest tolerancyjny: 

o   akceptuje odmienność innych ludzi,

o   nie wyśmiewa i nie prześladuje innych ludzi ze względu na ich narodowość, religię, przekonania polityczne,

o   przeciwstawia się dyskryminacji, staje w obronie prześladowanych czy wyśmiewanych;

 

 • angażuje się w działania na rzecz środowiska lokalnego, reprezentuje postawę opartą na zasadach miłości do ojczyzn, jedności i solidarności z własnym narodem – ma poczucie więzi społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu.